Fundacja Ekologiczna Laudato Si' jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego i działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności. Fundacja promuje zdrowie i życie Człowieka poprzez inicjowanie oraz propagowanie wszelkich działań służących zachowaniu i ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także wspiera rozwiązania służące skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego. Celem Fundacji jest realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na terenach jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z: • Konwencją o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro dn. 05.06.1992 r. (Dz.U.2002.185.1532); • Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzonej w Paryżu dn. 17 czerwca 1994 r. (Dz.U.2002.185.1538); • Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dn. 9 maja 1992 r. (Dz.U.96.53.238)

Ostatnie wpisy