Opis projektu

Projekt edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptakiPolski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” będzie realizowany w latach
2018-2021 i jest skierowany do młodzieży szkolnej w wieku 8-18 lat (800 uczestników) zamieszkującej obszary wiejskie i miejskie Polski oraz do wąskiej grupy 18 osób pełniących w projekcie funkcję tzw. animatorów. Wymienione grupy społeczeństwa będą aktywnie zaangażowane w projekt jednak odbiór społeczny przedsięwzięcia będzie znacznie szerszy. Przedsięwzięcie ma charakter ponadregionalny i obejmie 10 województw:

 • zachodniopomorskie;
 • lubuskie;
 • wielkopolskie;
 • pomorskie;
 • kujawsko-pomorskie;
 • warmińsko-mazurskie;
 • podlaskie;
 • lubelskie;
 • świętokrzyskie,
 • mazowieckie.

W ramach projektu powstanie portal przyrodniczy przygotowywany na cele:

 • rejestracji uczestników;
 • kontroli aktywności uczestników;
 • zapewniający możliwość komunikacji osób zaangażowanych w projekt;
 • służący prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnych;
 • zbieraniu, gromadzeniu i przetwarzaniu danych uzyskanych w ramach prowadzenia obserwacji ornitologicznych;
 • prezentacji wyników w formie graficznej, tabelarycznej, wykresów.

Uczestnicy i animatorzy zostaną zarejestrowani na portalu przyrodniczym. Ważnym aspektem funkcjonowania portalu przyrodniczego jest wypełnienie elektronicznej „Karty obserwacji ptaków” przez wszystkich aktywnych uczestników projektu. Mając na uwadze fakt dużego przywiązania młodzieży do urządzeń mobilnych przygotowywana jest aplikacja mobilna służąca do rejestrowania obserwacji ornitologicznych bezpośrednio w terenie.

Głównym zadaniem projektu jest nauka rozpoznawania gatunków ptaków i poznanie ich biologii oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas obserwacji terenowych. Do zadań uczestników projektu będzie należało prowadzenie obserwacji ornitologicznych w terenie na podstawie wyjść indywidualnych i grupowych. Myślą przewodnią projektu jest aktywne zaangażowanie młodzieży w prowadzenie obserwacji ornitologicznych. Obszarem realizacji zadań poszczególnych uczestników będą okolice ich zamieszkania i/lub miejsca pobierania nauki.
Zakładamy, że każdy Uczestnik projektu będzie prowadził obserwacje przez trzy lata (2018, 2019, 2020).

 

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.

Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’.